Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Firma Wielobranżowa TRANS-PAL Stanisław Goch, Majdan Sieniawski 331, 37-534 Adamówka
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego traka taśmowego -1 sztuka  do siedziby Zamawiającego.

Kod CPV: 
42000000-6
Warunki udziału w postępowaniu : 
 1. Miejscem składania ofert: Majdan Sieniawski 331, 37-534 Adamówka
 2. Oferta powinna zostać złożona w terminie od 14.05.2018 do 22.05.2018 roku do godziny 11:00, tj. w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty na adres Firma Wielobranżowa TRANS-PAL Stanisław Goch Majdan Sieniawski 331, 37-534 Adamówka.
 3. Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę i montaż traka taśmowego – 1 sztuka. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
 5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
 6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 7. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
Termin składania ofert: 
wtorek, Maj 22, 2018 - 11:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Miejscem składania ofert: Majdan Sieniawski 331, 37-534 Adamówka
 2. Oferta powinna zostać złożona w terminie od 14.05.2018 do 22.05.2018 roku do godziny 11:00, tj. w godzinach pracy Zakładu (Zamawiającego) 7:00-15:00. W przypadku przesyłania oferty Pocztą Polską bądź firmą kurierską decyduje data i godzina wpływu oferty na adres Firma Wielobranżowa TRANS-PAL Stanisław Goch Majdan Sieniawski 331, 37-534 Adamówka.
 3. Oferty składane/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z dopiskiem „Oferta na dostawę i montaż traka taśmowego – 1 sztuka. Oferty składane w innej formie nie będą przyjmowane oraz rozpatrywane przez Zamawiającego.
 5. Oferta musi być złożona w formie pisemnej i być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.
 6. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.
 7. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
 8. Otwarcie kopert z Ofertami nastąpi w dniu 22.05.2018 r. o godzinie 12.00 w miejscu składania ofert Firma Wielobranżowa TRANS-PAL Stanisław Goch Majdan Sieniawski 331, 37-534 Adamówka.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Kryterium: C – Cena brutto – Waga 65%:

 1. UWAGA! Cena oferty powinna zawierać informację o wszystkich kosztach, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść w związku z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.
 2. Cena netto, cena brutto za całość oferty powinna być wyrażona w złotych polskich lub w walucie euro (EUR) – oferta zostanie przeliczona po średnim kursie euro NBP aktualnym na dzień otwarcia ofert. 
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Cena podlegająca ocenie będzie ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnego    z pkt. IV.
 5. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie ceny brutto podanej w formularzu oferty.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 65 pkt.

 

2. Kryterium D – Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia– waga 20%

 1. Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia powinien obejmować całkowity okres niezbędny Dostawcy od podpisania umowy (planowana data podpisania umowy ok. 25.05.2018r.) do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z pkt. IV Zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego.
 2. Termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia należy podać w tygodniach (pełne jednostki).
 3. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby tygodni wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia podanych w formularzu oferty.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 20 pkt.

 

Termin odbioru końcowego (potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym)  oraz przekazania kompletu dokumentacji technicznej i gwarancyjnej max do 25.06.2018 roku w siedzibie Zamawiającego.

 

3. Kryterium G - Gwarancja – waga 15%

 1. Okres gwarancji należy podać w miesiącach (pełne jednostki), licząc od momentu dostawy i montażu przedmiotu zamówienia (potwierdzonej protokołem).
 2. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie liczby miesięcy udzielonej gwarancji, podanych w formularzu oferty.

W ramach tego kryterium Zamawiający dokona oceny ofert udzielonego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia określony w pkt. IV niniejszego zapytania ofertowego, liczony od momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym).

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach kryterium: 15 pkt.

 

Punkty przyznane w kryterium ceny, kryterium terminu dostawy i montażu danej oferty i kryterium gwarancji zostaną do siebie dodane.

 

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób oceny

1

Cena brutto

najniższa cena oferowana brutto/cena brutto badanej oferty x 65 punktów

2

Termin dostawy i montażu

najkrótszy termin liczony w tygodniach/ termin oferty badanej x 20 punktów

3

Gwarancja

okres gwarancji oferty badanej w m-cach/ najdłuższy okres gwarancji w m-cach x 15 punktów

 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach wszystkich kryteriów wynosi 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą sumaryczną liczbę punktów według wzoru:

Ʃ = C + D + G

Gdzie:

Ʃ – łączna suma przyznanych punktów

C – liczba punktów przyznana w kryterium „CENA”

D – liczba punktów przyznana w kryterium „TERMIN DOSTAWY I MONTAŻU”

G – liczba punktów przyznana w kryterium „GWARANCJA”.

 

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Czerwiec 25, 2018
Powiat: 
przeworski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0017/17