Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Sipeko Sp. z o.o., Makowisko 162, 37-500 Jarosław
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bobiniarko przewijarki wraz z perforatorem elektronicznym    o maksymalnej średnicy nawijanej rolki co najmniej 600 mm. Maszyna służąca do cięcia wzdłużnego i nawijania materiałów użytkowych.

 

 

KRYTERIA TECHNICZNE

Lp.

Parametr

Wartość wymagana

1.

Rodzaj przewijanego materiału

folie LDPE o grubości obejmującej zakres 25 μm-120 μm

2.

Szerokość rolki matki (odwijania)

obejmująca zakres 320-1600 mm

3.

Max. Średnica rolki matki na odwijaniu

Co najmniej 1000 mm

4.

Max. Obiążenie wałka nawijającego

co najmniej 400kg na jeden nawijak

5.

Min. Szerokość najwijanego materiału (użytku)

co najwyżej 50mm

6.

Szerokość cięcia

obejmująca zakres 50-1500 mm

7.

Układ cięcia nożami żyletkowymi

TAK

8.

Układ cięcia nożami krążkowymi 10 zestawów

TAK

9.

System zagospodarowania ścinek

TAK

10.

Listwa służąca do odprowadzania ładunków elektrostatycznych

TAK

11.

Średnica przewijania

600 mm

12.

Prędkość mechaniczna

Obejmująca zakres 0-300 m/min

13.

Odwijak na wałku rozprężnym

TAK

14.

Automatyczna kontrola napięcia przy odwijaniu

TAK

15.

Automatyczna kontrola napięcia przy przewijaniu

TAK

16.

Automatyczne zatrzymanie przy zerwaniu materiału

TAK

17.

Prowadzenie foli LPC (linia druku i krawędzi)

TAK

18.

Laserowy system pozycjonowania gilz

TAK

19.

Maszyna sterowana poprzez sterownik PLC

TAK

20.

Panel LCD do ustawiania parametrów pracy urządzenia

TAK

21.

Perforator elektroniczny

TAK

 

 

 1. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  42000000-6 Maszyny przemysłowe
 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelką dokumentację przedmiotu zamówienia tj. m.in. instrukcja obsługi, instrukcja serwisowa w języku polskim lub angielskim.
 3. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia lub niezgodne z wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi zostaną odrzucone.
 4. Zamawiający po dostawie dokona weryfikacji spełniania stawianych wymogów oraz funkcjonalności zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
 5. Warunki dostawy: DDP 
Kod CPV: 
42000000-6
Warunki udziału w postępowaniu : 
 1. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną oferenci którzy złożą oświadczenie o zachowaniu poufności. Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności stanowi załącznik nr 2.
 2. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną oferenci:
 1. posiadający uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, oraz uprawnienia niezbędne do wykonania uprawnionych prac lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
 2. będący w  sytuacji finansowej gwarantującej dobrą jakościowo i terminową realizację zadania,
 3. w stosunku do których nie wszczęto postępowania upadłościowego lub układowego.

Ocena kryteriów dopuszczających wymienionych w punkcie 2 zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta zgodnie z dokumentem rejestrowym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.

Termin składania ofert: 
środa, luty 21, 2018 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: 37-500 Jarosław, Makowisko 162 w terminie do 21.02.2018 r. do godz. 12:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2018 r. o godzinie 12:30, w siedzibie zamawiającego tj. 37-500 Jarosław, Makowisko 162
 3. Otwarcie ofert jest jawne.
 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o liczbie złożonych ofert, a także nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Oferenci mogą zapoznać się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
 7. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 9. Jeżeli wykonawca nie złożył stosownych oświadczeń lub dokumentów, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 10. Oferty złożone w inny sposób niż za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście nie będą rozpatrywane.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1.      Zamawiający dokona oceny złożonych ofert kierując się następującymi kryteriami:

 

Nr kryterium

Opis kryterium

Waga kryterium

1

Wysokość proponowanej przez Oferenta ceny netto

95 pkt

2

Długość oferowanego okresu gwarancji

5 pkt

 

 

          Przy wyborze najkorzystniejszej oferty wzięte zostaną pod uwagę następujące kryteria:

a.      Cena netto  – maksymalnie  95 punktów

b.      Długość oferowanego okresu gwarancji – maksymalnie 5 punktów

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji

a.      Cena netto. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów 95 ofercie zawierającej najniższą cenę netto. Liczba punktów pozostałych ofert wyliczana będzie wg wzoru:

 

Pk1 = [(Cn / Cr) x 95 %] x 100

             gdzie:

·       Pk1 – ilość punktów dla kryterium

·       Cn – najniższa oferowana cena

·       Cr - cena oferty rozpatrywanej

b.      Długość oferowanego okresu gwarancji. Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów 5 ofercie zawierającej  najdłuższy okres gwarancji.  Liczba punktów pozostałych ofert wyliczana będzie wg wzoru:

 

Pk2 = [(Gn / Gr) x 5 %] x 100

             gdzie:

·        Pk2 – ilość punktów dla kryterium

·        Gn – oferowany okres gwarancji oferty rozpatrywanej

·        Gr - najdłuższy oferowany okres gwarancji

 1. Łączna ocena oferty Pk stanowi sumę uzyskanych punktów w każdym z ww. kryteriów

Pk = Pk1 + Pk2

 1. W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru oferty. W przypadku gdy Oferent pominie, jedno lub więcej kryteriów jego oferta zostanie uznana za nieważną. 
Termin wykonania zamówienia: 
środa, Czerwiec 20, 2018
Powiat: 
jarosławski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, w zakresie terminów oraz zakresu jej wykonania w następujących okolicznościach:
  1. wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa;
  2. wystąpienia siły wyższej (siła wyższa – zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych;
  3. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, w zakresie dostosowania do celu zmiany;
  4. wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy i/lub poszczególnych etapów – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
  5. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych;
 2. Zmiany powyższe nie mogą wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia przyjętej przez Zamawiającego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0479/16