Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HAT-BUD S.C., ul. Dworska 25, 38-430 Miejsce Piastowe
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku pensjonatu oraz jego wyposażenie (meble, system informatyczny, sprzęt komputerowy, itp.). Przyjęte rozwiązanie powinny spełniać wszystkie wymogi zawarte w art.5, ust.1 prawa budowlanego, oraz warunków technicznych i decyzji o warunkach zabudowy. Teren objęty inwestycją - opracowaniem nie jest zabudowany – będzie to nowa inwestycja. Ukształtowanie terenu nie ulegnie zasadniczym zmianom. Obiekt będzie 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej - 489,26 m2, kubatura - 2220,00 m3. Wykonane zostaną: fundamenty, konstrukcja nośna, trzpienie i podciągi, strop nad parterem, schody – żelbetowe, dach – konstrukcja drewniana – tradycyjna, ściany działowe murowane, trzony wentylacyjne – murowane z pustaków systemowych keramzytowych, trzon kominowy – systemowy, ceramiczny. Roboty wykończeniowe - wewnętrzne: podłogi i posadzki, izolacja termiczna tynki – cementowo – wapienne, wykładziny ścian, malowanie ścian – farby lateksowe.  Wykończenie zewnętrzne : ściany zewnętrzne okna i drzwi – aluminium i PCV, rynny i rury spustowe – stalowe, obróbki blacharskie – blacha ocynkowana. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zostaną wykonane: instalacje techniczne i przemysłowe, wentylacja, C.O. ,instalacje elektryczne i odgromowe, wod. kan.

Opis zadań projektu:

Zadanie 1
Budowa pensjonatu z wbudowanym wyposażeniem

Zadanie obejmuje budowę budynku pensjonatu wraz z punktem gastronomicznym na parterze. Budynek będzie 2 kondygnacyjny bez podpiwniczenia o powierzchni użytkowej - 489,26 m2, kubaturze – 2 220,00 m3. Szczegółowo został opisany w załączonej Dokumentacji projektowej.

Zadanie 2
Zagospodarowanie terenu wokół pensjonatu

Zadanie obejmuje roboty budowlane zagospodarowania terenu wokół pensjonatu polegające na wykonaniu drogi wewnętrznej wraz z parkingiem z kostki brukowej o łącznej powierzchni 646 m2, wiaty śmietnikowej, odwodnienia liniowego, stojaków na rowery, ławek - 10 szt., zieleni (trawników, nasadzenia drzew i krzewów).

Zadanie 3
Zakup ogródka zewnętrznego gastronomicznego

Zadanie obejmuje wykonanie ogródka zewnętrznego gastronomicznego posiadającego:

• Płotek gastronomiczny, 16 szt.;
• Stolik z 4 krzesłami, 6 szt.;
• Parasole, 6 szt.;
• Parawan osłonowy od słońca i wiatru, 10 szt.;
• Ławka, 6 szt..

Zadanie 4
Zakup stylizowanego wyposażenia pensjonatu

Zadanie obejmuje zakup stylizowanego wyposażenia pensjonatu składającego się z następujących pozycji:

• stołów do sali konferencyjnej, 12 szt.,
• 20 stołów i 80 krzeseł do sali konsumenckiej,
• foteli, stołków i siedzisk ozdobnych, 30 szt.,
• stolików kawowych wolnostojących i nakanapowych, 30 szt.,
• ozdób na ścianę, 15 szt.,
• szafek nocnych, 15 szt.,
• szafek wolnostojących, 10 szt.,
• wazonów na kwiaty, 15 szt.,
• donic na kwiaty, 6 szt.,
• sejfu,
• krzesła recepcyjnego,
• lampek nocnych, 32 szt.

Zadanie 5
Zakup systemu informatycznego

Zadanie obejmuje zakup specjalistycznego innowacyjnego systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania ośrodkiem, który szczegółowo został opisany w załączonej Dokumentacji projektowej.

Zadanie 6
Zakup serwera, czcionki i sprzętu komputerowego

Zadanie obejmuje zakup: serwera wraz z oprogramowaniem oraz pozostałego sprzętu który szczegółowo został opisany w załączonej Dokumentacji projektowej.

Zadanie 7
Zakup sprzętu rejestrującego

Zadanie obejmuje zakup:

• drona (2 szt.);
• stabilizatora trzyosiowego do kamer sportowych (2 szt.);
• aparatu do panoram sferycznych 360 st.;
• aparatu fotograficznego (2 szt.);
• okularów VR (10 szt.).

Zadanie 8
Zakup sceny mobilnej z nagłośnieniem

Zadanie obejmuje zakup profesjonalnej sceny estradowej mobilnej o wymiarach min. 6 x 8 metrów, o dachu podnoszonym przy pomocy siłowników hydraulicznych sterowanych pompą elektryczną, wyposażonej w oświetlenie: min. 8 sztuk ruchomych głowic, min. 8 sztuk LED par 64, min. 2 sztuki bindery, min. 12 sztuk par 64 1000 wat, dimer 6 x 1200 wat, sterownik dmx, wytwornicę dymu z pionowym wyrzutem 3 kW, wentylatora oraz nagłośnienia: zestaw nagłośnieniowy o mocy 7 kW, system monitorowy, mikser frontowy, mikrofony – 6 szt., komplet okablowania.

Zadanie 9
Zakup balonu widokowego

Zadanie obejmuje zakup balonu klasy reklamowo –  widokowego z koszem mieszczącym min 3 osoby, nadającym się zarówno do reklamowych pokazów stacjonarnych, wzlotów na uwięzi, jak i do lotów z pasażerami.

Zadanie 10
Zakup wyposażenia do części gastronomicznej

W ramach tego zadania będzie zakupiony:

• frezer ;
• pasteryzator - maszyna do lodów gałkowych;
• szafa Labor na lody;
• Piec konwekcyjny;
• okap przyścienny nawiewno-wyciągowy;
• mikser planetarny;
• szafa chłodnicza;
• szafa mroźna;
• salamander;
• wyciskarka do cytrusów;
• sokowirówka do warzyw i owoców.

Zadanie 11
Zakup wyposażenia do baru

W ramach tego zadania będą zakupione:

• witryna do lodów;
• ekspres do kawy;
• kostkarka do lodu;
• witryna do ciast;
• zestawy obiadowe porcelanowe;
• zestawy kawowe;
• sztućce stalowe nierdzewne.

Kod CPV: 
45000000-7
48481000-3
30214000-2
30213100-6
30232110-8
42513000-5
39711300-2
39151000-5
42214100-0
39142000-9
42500000-1
30213300-8
48514000-4
Warunki udziału w postępowaniu : 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika Budowy: wykonawca przedstawi wraz z ofertą osobę, proponowaną do pełnienia funkcji Kierownika Budowy, która posiada doświadczenie i kwalifikacje w zakresie nie mniejszym niż: posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1278 z późniejszymi zmianami). Dodatkowe wymogi zostały zawarte w SIWZ.

Po przeprowadzeniu postępowania Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę, której istotne postanowienia zawarto we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć dokumenty które zostały wyszczególnione i opisane w Rozdziale 7 SIWZ.

Termin składania ofert: 
piątek, Styczeń 25, 2019 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

• Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 25.01.2019r. do godz. 10:00 w siedzibie: PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO HAT-BUD S.C., ul. Dworska 25, 38-430 Miejsce Piastowe

• Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt. 10.1 SIWZ, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

• Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2019 r. o godz. 10:30 w siedzibie: PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO HAT-BUD S.C. , ul. Dworska 25, 38-430 Miejsce Piastowe.

• Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

• Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy, adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny. 

• Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

• Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego informacje dotyczące: firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie.

• Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”.

• Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

• Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

1. Oferowana cena (C) 80% 80 pkt.

2. Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały (G) 20% 20 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

C = ( PC / PB ) x 80 pkt.

gdzie,

P C - ilość punktów za kryterium cena,

P N - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,

P B – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 80 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

Kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały” liczona w okresach miesięcznych:

W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu gwarancji tj. 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma zero (0) punktów. W przypadku zaoferowania maksymalnej długości okresu gwarancji tj. 72 miesiące, Wykonawca otrzyma dwadzieścia (20) punktów. W przypadku zaoferowania gwarancji pomiędzy 36 a 72 miesiące wykonawca otrzyma pkt. wg wzoru:

G = ( GO / GMAX ) x 20 pkt.

gdzie:

G - liczba punktów uzyskanych w niniejszym kryterium,

GMAX. - najdłuższy oferowany kres gwarancji,

GO -  okres gwarancji podany w badanej ofercie.

Uwaga:

Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji, w przedziale od 36 miesięcy do 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę długości gwarancji krótszego niż 36 m-cy, Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle nie wskaże w ofercie oferowanego okresu gwarancji zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje gwarancji, i ofertę odrzuci. Wykonawca może zaproponować długość okresu gwarancji dłuższą niż wyznaczony maksymalny 72 miesiące, jednak w tym przypadku Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 72 m-ce - najdłuższy przyjęty w kryterium oceny ofert „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”. Wykonawcy oferują długości okresu gwarancji w pełnych miesiącach (w przedziale od 36 do 72 miesiące).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie następującego wzoru:

O = C + G 

gdzie: 

O - łączna ilość punktów oferty ocenianej, 

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały”.

Termin wykonania zamówienia: 
poniedziałek, Listopad 30, 2020
Powiat: 
leski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu zostały szczegółiowo opisane w Rozdziale 6 SIWZ.

Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy zgodnie z podrozdziałem 6.5.2 pkt. 8) lit. a) IX Wytycznych horyzontalnych w sposób i na warunkach szczegółowo określonych w § 16 Projektu Umowy.

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0001/19