Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
HALMAR Sp. z o.o., ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2, 37-40 Stalowa Wola
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 180,6 kWp usytuowanej na działce nr: 166/2; obręb 6 – HSW w Stalowej Woli, w zakresie umożliwiającym prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie w/w instalacji.

Przedmiot zamówienia opisany w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz w dokumentacji projektowej, pozwoleniu na budowę i warunkach przyłączenia obejmuje:

 1. uzyskanie wymaganych przepisami zgłoszeń, decyzji itp. dokumentów niezbędnych do wykonania zamówienia,
 2. wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych, polegających na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej wraz z włączeniem do sieci,
 3. uruchomienie wykonanej instalacji fotowoltaicznej,
 4. przeszkolenie Zamawiającego w zakresie obsługi instalacji fotowoltaicznej.

Szczegółowy zakres robót określony został w punktach j.w, w projekcie budowlanym oraz warunkach przyłączenia i pozwoleniu na budowę dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego:

Powyższe dokumenty są elementem pomocniczym w oparciu o które Wykonawca winien sporządzić projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej, który powinien zostać skonsultowany z autorem projektu budowlanego.

W celu prawidłowego oszacowania wartości usługi Zamawiający umożliwia i zaleca dokonanie wizji lokalnej budynków, których dotyczy zapytanie ofertowe.

Załączniki:

Kod CPV: 
45000000-7
09331200-0
09332000-5
45000000-0
45223810-7
45261215-4
45310000-3
45311200-2
45311100-1
45315100-9
45315300-1
Warunki udziału w postępowaniu : 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia – wykonawca wykaże, że:
• w okresie 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością instalacje fotowoltaiczne o łącznej wartości co najmniej 50 000 zł.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który: znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki:

 1. Warunkiem obligatoryjnym udziału w postępowaniu jest spełnienie poniższych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia:
  a) Wszystkie elementy i podzespoły instalacji fotowoltaicznej powinny posiadać europejskie znaki jakości.
  b) Wymagana wytrzymałość mechaniczna paneli fotowoltaicznych na wiatr/śnieg – min. 4000/5400 Paskali.
  c) Wymagane jest aby panele fotowoltaiczne wyposażone były w diody bocznikujące (bypass).
  d) Wymagana efektywność paneli fotowoltaicznych minimum 16,5%
  e) Wymagana gwarancja na roboty będące przedmiotem zamówienia: 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
  f) Wymagana gwarancja producenta na urządzenia techniczne zainstalowane w ramach wykonywania przedmiotowej instalacji fotowoltaicznej: na inwertery – minimum 12 lat, na panele fotowoltaiczne – minimum 12 lat, na pozostałe urządzenia i elementy instalacji – 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
  g) Wymagana gwarancja sprawności na panele fotowoltaiczne 25 lat przy czym wymagana sprawność po 10 latach – min. 91%, po 25 latach – min. 81%.
  h) Wymagana wytrzymałość uderzeniowa na panele co najmniej Ø=25 mm; V=80 km/h
  i) Wymagane usługi serwisowe, uwzględniające naprawy urządzeń w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne, zastosowane do napraw w okresie gwarancyjnym – będą na koszt Wykonawcy. Przeglądy i konserwacje urządzeń w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym będą wykonywane na koszt Zamawiającego, co oznacza w szczególności, że konserwacja, regulacja i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym – będą na koszt Zamawiającego.
  j) Wymagany czas reakcji serwisowej – 48 godzin od momentu zgłoszenia.
  k) Wymagany czas naprawy – 14 dni od momentu zgłoszenia.

2) Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

 1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:

 1. nazwę i adres Oferenta, numer telefonu, nr NIP oraz osobę upoważnioną do kontaktu,
 2. termin realizacji zamówienia,
 3. kosztorys ofertowy (cenę netto, brutto, podatek VAT),
 4. warunki i termin płatności,
 5. datę sporządzenia oferty,
 6. termin ważności oferty,
 7. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
 8. wykaz wykonanych inwestycji.
 9. dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów punktowanych,
 10. podpis osoby upoważnionej do występowania w obrocie prawnym, podpis czytelny lub z pieczęcią imienną,
 11. wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego.

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Termin składania ofert: 
czwartek, Kwiecień 26, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej lub papierowej na adres:
• e-mail: oferty@halmar.pl
• adres pocztowy: ul. Centralnego Okręgu Przemysłowego 2; 37-450 Stalowa Wola

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Wnioskodawca dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

 1. cena netto, waga 60%
 2. obciążenie wiatrem i śniegiem, waga 10%
 3. okres gwarancji na inwertery i panele fotowoltaiczne, waga 10%
 4. okres gwarancji sprawności paneli fotowoltaicznych, waga 10%
 5. efektywność paneli fotowoltaicznych, waga 10%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

1. Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Cena minimalna
----------------------------- x 100 x 60%
Cena rozpatrywanej oferty

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na nabycie, montaż i uruchomienie środka trwałego z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz ewentualnych upustów i rabatów.

Cena podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez VAT) za przedmiot zamówienia wyrażona w złotych polskich.

W przypadku oferty z ceną podaną w walucie obcej Zamawiający przelicza tę cenę na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty z dnia wystawienia oferty.

Cenę oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

2) Liczba punktów w kryterium „Obciążenie wiatrem i śniegiem” będzie przyznawana według poniższej punktacji:
• Obciążenie wiatrem ≥ 4000 Pa – 5 pkt
• Obciążenie śniegiem ≥ 5400 Pa – 5 pkt
• Obciążenie wiatrem < 4000 Pa – 3 pkt
• Obciążenie śniegiem < 5400 Pa – 3 pkt

Na potwierdzenia spełnienia kryterium Wykonawca przedłoży specyfikację techniczną paneli, z której wynikało będzie spełnienie kryterium.

3) Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji na panele fotowoltaiczne i inwertery” będzie przyznawana według poniższej punktacji:
• gwarancja na panele fotowoltaiczne < 12 lat – 3 pkt
• gwarancja na inwertery < 12 lat – 3 pkt
• gwarancja na panele fotowoltaiczne ≥ 12 lat – 5 pkt
• gwarancja na inwertery ≥ 12 lat – 5 pkt

Na potwierdzenie spełnienia kryterium Wykonawca przedłoży specyfikację techniczną oraz gwarancje paneli fotowoltaicznych i inwerterów, z których wynikało będzie spełnienie kryterium.

4) Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji sprawności paneli fotowoltaicznych” będzie przyznawana według poniższej punktacji:
• sprawność po 10 latach – poniżej 92% i po 25 latach – poniżej 83% - 5 pkt
• sprawność po 10 latach ≥ 92% i po 25 latach ≥ 83% - 10 pkt
Na potwierdzenie spełnienia kryterium Wykonawca przedłoży specyfikację techniczną paneli,
z której wynikało będzie spełnienie kryterium.

5) Liczba punktów w kryterium „Efektywność” będzie przyznawana według poniższej punktacji:
• Efektywność pomiędzy 16,5% - 16,7% - 5 pkt
• Efektywność ≥ 16,8% - 10 pkt
Efektywność liczona w warunkach; Tolerancja przy pomiarach STC ± 3%; NOC ± 5%
Na potwierdzenie spełnienia kryterium Wykonawca przedłoży specyfikację techniczną paneli,
z której wynikało będzie spełnienie kryterium.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów będącą sumą kryteriów od 1) do 5) Maksymalna ilość punktów wynosi 100.

Ponadto, Zamawiający przy dokonywaniu wyboru Wykonawcy będzie się kierował elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, m.in.:

 • zasadą przejrzystości i jawności prowadzącego postępowania,
 • zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
 • zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
 • zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.
Termin wykonania zamówienia: 
środa, Październik 31, 2018
Powiat: 
stalowowolski
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 
 1. Z udziału w postępowaniu wykluczone zostaną podmioty, które należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty, chyba, że wykażą iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 2. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z wnioskodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

 1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
 2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.
Numer projektu: 
RPPK.03.01.00-18-0461/17