Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
Zamawiający: 
Kolor Print s.c. Grażyna Marek Olszowscy, Koczarka 14a 39-300 Mielec
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku produkcyjno-usługowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, na którą składają się następujące dokumenty:

 1. Przedmiar robót - załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego,
 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) - załącznik nr 6 do Zapytania Ofertowego,
 3. Projekt Budowlany - załącznik nr 7 do Zapytania Ofertowego,
 4. Tabela równoważności – załącznik nr 8 do Zapytania Ofertowego,

Dołączone do Zapytania Ofertowego przedmiary robót mają charakter pomocniczy i nie stanowią Opisu Przedmiotu Zamówienia i podstawy wyceny ofert. Przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem Zamówienia. Zawarte w poszczególnych przedmiarach robót zestawienia mają jedynie zobrazować skalę robót i pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.

Wykonawca w ramach niniejszego Zamówienia jest zobowiązany wykonać wszystkie prace zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, przy dołożeniu należytej staranności, by przedmiot, którego zakres został określony w Zapytaniu Ofertowym, osiągnął gotowość do użytkowania.

Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Zapytaniu Ofertowym oraz w załącznikach do niego

zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”.

Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i Zapytaniu Ofertowym pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne.

Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w stosunku do założeń dokumentacji projektowej, których skutki rzutowałyby na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne a zwłaszcza parametry technologiczne.

Kod CPV: 
45213250-0
Warunki udziału w postępowaniu : 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 • zdolności zawodowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający stawia szczegółowe wymagania w zakresie oceny tych zdolności – o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. który wykaże, że:

- dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ) i rozporządzenia Ministra  Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie – Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra  Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.).

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

 • nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz

-posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20 a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług trans granicznych.

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Marzec 8, 2021 - 14:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1. Zaleca się, aby oferta została przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz ofertowy” do niniejszego Zapytania Ofertowego. Oferta powinna być opatrzona pieczęcią Wykonawcy, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy.
 2. Oferta przygotowana zgodnie z załącznikiem nr 1 „Formularz ofertowy” wraz ze wszystkimi załącznikami stanowi jedną całość. Wszystkie wypełnione strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami, winny być parafowane przez Wykonawcę, ponumerowane oraz trwale spięte, co uniemożliwi ich samoczynną dekompletację.
 3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Dokumenty, w tym instrukcje sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
 5. Oferta musi być napisana czytelnie, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką.
 6. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz wymogami ustawowymi lub przez pełnomocnika. Podpis osoby musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie czytelny lub uzupełniony pieczęcią imienną).
 7. Załączniki do oferty, muszą być również parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
 8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez Wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
 9. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
 10. Wykonawca zamieszcza ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na budowę budynku produkcyjno-usługowego”

Nie otwierać przed 8 marca 2021 rok, godz. 14:00”.

    Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. W przypadku braku ww. danych na kopercie, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

Oferty Wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA  OFERT

 1. Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Korczaka 14a, 39-300 Mielec w terminie do 8 marca 2021 roku do godz. 14:00.
 2. Wszystkie oferty złożone po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału, zostaną przez Zamawiającego zwrócone.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 marca 2021  roku o godzinie 15:00, w siedzibie Zamawiającego tj. ul. Korczaka 14a, 39-300 Mielec.
 4. Otwarcie ofert jest jawne.
 5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje o liczbie złożonych ofert, a także nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, ceny poszczególnych ofert oraz informacje dotyczące pozostałych kryteriów oceny ofert.
 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 7. Wykonawcy mogą zapoznać się z treścią złożonych ofert, (z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) w tym celu Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania, w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem.
 8. Wykonawca może, przed upływem terminu przesyłania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
 9. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 10. Oferty złożone w inny sposób niż za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście nie będą rozpatrywane.
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

 1. cena – 80%
 2. okres gwarancji – 20%

Sposób oceny ofert:

 1. Kryterium „cena” (Wp) w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cena) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

gdzie: Wpc = Cn/Cof * R

Wpc – Wartość punktowa

Cn- najniższa proponowana cena brutto

Cof- cena brutto oferty badanej

R – ranga (80)

Wykonawca określi cenę ryczałtową na wszystkie elementy zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresem robót ujętych w dokumentacji projektowej i Zapytaniu Ofertowym.

Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia (łącznie z ubezpieczeniem, podatkami, kosztami pracowniczymi, narzutami, zyskiem, ewentualnymi upustami, itp.). Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w Zapytaniu Ofertowym – musi zawierać także wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia od przejęcia placu budowy aż do przekazania obiektu do użytkowania.

Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

 1. Kryterium „okres gwarancji”(Wg) w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najdłuższy okres gwarancji. Kryterium będzie oceniane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane wyposażenie. W Formularzu Oferty Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów okresu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia na okres wynoszący minimum 36 max. 60 miesięcy.

Zamawiający przyzna punkty za zadeklarowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji według następujących zasad:

 • za zadeklarowanie okresu gwarancji 36 miesięcy – 0 pkt,
 • za zadeklarowanie okresu gwarancji 48 miesięcy – 10 pkt,
 • za zadeklarowanie okresu gwarancji 60 miesięcy – 20 pkt,

Bez względu na powyższe: Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji jakości niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

Łączna liczba punktów uzyskanych przez ofertę będzie liczona wg wzoru:

Po = Wpc + Wg

gdzie:

Po - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę

Wpc - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

Wg - liczba punktów uzyskanych w kryterium okres gwarancji

W prowadzonym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która według formuły oceny ofert uzyska największą liczbę punktów oraz spełni wszystkie wymagania Zapytania Ofertowego. Ocena zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Formularza Ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy, co do ceny i okresu udzielonej gwarancji.

Łączna ocena oferty stanowi sumę uzyskanych punktów w każdym ww. kryteriów.

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca pominie, jedno lub więcej kryteriów lub poda wartość niezgodną z opisem kryteriów jego oferta zostanie odrzucona.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Grudzień 31, 2021
Powiat: 
mielecki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy, w zakresie jej wykonania w następujących okolicznościach:

 1. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się niezbędne i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
 1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
 3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
 1. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 2. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 1. Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
 1. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
 2. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców
 1. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza  od 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie.
 2. zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – w zakresie dostosowania umowy do zmian nią spowodowanych;
 3. działania siły wyższej lub działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy.

Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej po rygorem nieważności. Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.

Numer projektu: 
RPPK.01.04.01-18-0077/20