Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.09.01.00-18-0030/17-00
Zamawiający: 
Gmina Wielopole Skrzyńskie, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyprawki dla przedszkolaka. Zamówienie obejmuję dostawę artykułów plastycznych dla potrzeb nowo-otwartych oddziałów przedszkolnych w związku z realizowanym projektem.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem, względem użytkowania przez dzieci. Wszystkie przedmioty zamówienia powinny być dostosowane do użytku przez dzieci w wieku od 3  do 6 lat. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bezpośrednio do punktu przedszkolnego w Wielopolu Skrzyńskim.

Wymagany okres gwarancji: jest to co najmniej 24 miesięcy, liczone od dnia wystawienia faktury.

W przypadku dostarczenia przedmiotów niezgodnych z warunkami zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do reklamacji , która powinna być zrealizowana w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.  Wykonawca usługi zobowiązany jest wymienić reklamowane przedmioty na nowe, zgodnie z wymogami Zamawiającego.

Przed podpisaniem umowy na realizacje zadania Wykonawca jest zobowiązany  przedstawić szczegółowe specyfikacje proponowanych przez niego artykułów Dyrektorowi placówki ZOSiP i uzyskać zgodę na ich dostawę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera  Specyfikacja usługi - załącznik nr 2  do niniejszego zapytania.

Kod CPV:

  • 30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe
Termin składania ofert: 
wtorek, Sierpień 14, 2018 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego Zapytania, zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje.

2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

5) Oferty w z zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, oznaczonej danymi Wykonawcy i opisanej Dostawa wyprawki dla przedszkolaka"

” można złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego  lub pocztą na adres:

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 200

tel.  172214922                                          

do dnia 14.08.2018r do godziny „12.00” .
Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlega ocenie.

6) Otwarcie ofert nastąpi 14.08.2018 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

7) Zamawiający nie przewiduje składania ofert drogą elektroniczną.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Sierpień 31, 2018
Powiat: 
ropczycko-sędziszowski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert.
A. Kryterium „Cena” w PLN:
a) znaczenie kryterium – 60% (60 pkt);

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”.

Ilość punktów w kryterium „Cena” wyliczona wg wzoru:

                       najniższa oferowana cena brutto x 60 pkt
Ci   =                  -------------------------------------------------------------------------
                       cena brutto oferty badanej

C – liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)

i – numer oferty badanej

cena oferty  badanej – cena brutto z Formularza oferty.

B.  Kryterium „Termin realizacji dostawy”

a) znaczenie kryterium – 40% (40 pkt);

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin realizacji dostawy”.

 Ilość punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy” wyliczona wg wzoru :

             Oferowany termin realizacji dostawy x 40 pkt
Gi   =                  -------------------------------------------------------------------------
                       najdłuższy ofertowany termin dostawy

G – liczba punktów za kryterium „Termin realizacji dostawy” wyliczana wg wzoru (oferty badanej)

i – numer oferty badanej

Najdłuższy termin realizacji dostawy – z Formularza oferty.

Wykonawca podaje Termin realizacji dostawy  w liczbach całkowitych – w dniach kalendarzowych.

Termin realizacji dostawy nie może być krótszy niż 7 dni oraz dłuższy niż 17 dni.

Uwaga! W przypadku podania Terminu realizacji dostawy innego niż w zapytaniu ofertowym oferta zostanie odrzucona.

2.  Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów dla poszczególnych zadań częściowych obliczoną według wzoru:

Po = Ci + Gi

Ci – ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM CENA OFERTY BADANEJ

Gi – ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM TERMIN REALIZACJI DOSTAWY OFERTY BADANEJ

Po –  ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW KRYTERIÓW CENA I TERMIN DOSTAWY  DLA DANEGO ZADANIA

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert dla zadania częściowego Nr 1 lub 2 przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną dla danej części zadania, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli               te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy/Wykonawcom , którzy uzyskają największą ilość punktów.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.