Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Numer projektu: 
RPPK.09.01.00-18-0030/17-00
Zamawiający: 
Gmina Wielopole Skrzyńskie, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sal dydaktycznych dla potrzeb oddziałów przedszkolnych Samorządowego Przedszkola Krasnala Hałabały w Wielopolu Skrzyńskim. Zamówienie  dotyczy dostawy i montażu mebli przedszkolnych stanowiących wyposażenie sal dydaktycznych.

Termin składania ofert: 
czwartek, Sierpień 16, 2018 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszego Zapytania, zawierającym wszystkie wymagane w nim informacje.

2) Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4) Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

5) Oferty w z zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, oznaczonej danymi Wykonawcy i opisanej Dostawa wyposażenia sal dydaktycznych dla potrzeb oddziałów przedszkolnych"

 można złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego  lub pocztą na adres:

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola

39 – 110 Wielopole Skrzyńskie 200

tel.  172214922                                          

do dnia 16.08.2018r do godziny „12.00” .
Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferta złożona po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie podlega ocenie.

6) Otwarcie ofert nastąpi 16.08.2018 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego.

7) Zamawiający nie przewiduje składania ofert drogą elektroniczną.

Termin wykonania zamówienia: 
piątek, Sierpień 31, 2018
Powiat: 
ropczycko-sędziszowski
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert.

A. Kryterium „Cena” w PLN:

a) znaczenie kryterium – 60% (60 pkt);

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”.

Ilość punktów w kryterium „Cena” wyliczona wg wzoru:

                       najniższa oferowana cena brutto x 60 pkt
Ci   =                  -------------------------------------------------------------------------
                       cena brutto oferty badanej

C – liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)

i – numer oferty badanej

cena oferty  badanej – cena brutto z Formularza oferty.

B.  Kryterium „Termin realizacji dostawy”

a) znaczenie kryterium – 40% (40 pkt);

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Termin realizacji dostawy”.

 Ilość punktów w kryterium „Termin realizacji dostawy” wyliczona wg wzoru :

             Oferowany termin realizacji dostawy x 40 pkt
Gi   =                  -------------------------------------------------------------------------
                       najdłuższy ofertowany termin dostawy

G – liczba punktów za kryterium „Termin realizacji dostawy” wyliczana wg wzoru (oferty badanej)

i – numer oferty badanej

Najdłuższy termin realizacji dostawy – z Formularza oferty.

Wykonawca podaje Termin realizacji dostawy  w liczbach całkowitych – w dniach kalendarzowych.

Termin realizacji dostawy nie może być krótszy niż 7 dni oraz dłuższy niż 17 dni.

Uwaga! W przypadku podania Terminu realizacji dostawy innego niż w zapytaniu ofertowym oferta zostanie odrzucona.

2.  Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów dla poszczególnych zadań częściowych obliczoną według wzoru:

Po = Ci + Gi

Ci – ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM CENA OFERTY BADANEJ

Gi – ILOŚĆ PUNKTÓW W KRYTERIUM TERMIN REALIZACJI DOSTAWY OFERTY BADANEJ

Po –  ŁĄCZNA ILOŚĆ PUNKTÓW KRYTERIÓW CENA I TERMIN DOSTAWY  DLA DANEGO ZADANIA

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert dla zadania  przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną dla danej części zadania, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy/Wykonawcom , którzy uzyskają największą ilość punktów.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.