Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
ECO TARNOBRZEG Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 4
Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa „materiałów preizolowanych” takich jak: rury preizolowane, mufy, kolana preizolowane prefabrykowane, odgałęzienia preizolowane prefabrykowane,  zawory preizolowane prefabrykowane odcinające itp. wraz z elementami takimi jak pianki, łączniki zaciskowe, podtrzymki drutu, maty piankowe itp. niezbędnych do realizacji zadania pn. „Dostawa materiałów preizolowanych, ul. Łokietka - etap I” .

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w zaproszeniu do składania ofert wraz z załączonym SIWZ dostępnym na stronie internetowej Grupy ECO (http://www.ecosa.pl/)  w zakładce przetargi/ ECO Tarnobrzeg/ Dostawy.

Link do ogłoszenia: (http://www.ecosa.pl/przetargi/przetargi-eco-tarnobrzeg.html#dostawy)

Kod CPV: 
44163120-7
44163160-9
44163230-1
Warunki udziału w postępowaniu : 

1.O wybór na Wykonawcę Umowy mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności, czynności lub dostaw,
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danych prac, czynności lub dostaw,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy,
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Klauzuli 2.2 Instrukcji dla Oferentów,
 • złożą ofertę, która nie jest sprzeczna z postanowieniami niniejszej SIWZ,

2. Z postępowania na wybór Dostawcy wyklucza się Oferentów:

 • którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je z nienależytą starannością, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności,
 • w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
 • którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 • osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • osoby prawne, których członków władz prawomocnie skazano za popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
 • którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania publicznego,
 • którzy nie spełniają warunków określonych w SIWZ, lub w wyznaczonym terminie nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie warunków

3. Z postępowania na wybór Dostawcy Zamawiający może wykluczyć również Oferentów wpisanych do Krajowego Rejestru Długów.

Termin składania ofert: 
piątek, Kwiecień 20, 2018 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. ,   39-400 Tarnobrzeg ,  ul. Sikorskiego 4

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
 1. cena – znaczenie 95 %
 2. gwarancja – znaczenie 5 %

Sposób oceny ofert:

 1. w kryterium cena wg wzoru: ilość punktów= (Cena oferty najtańszej / Cena ofery rozpatrywanej) X 95
 2. Po jednym punkcie za każde dodatkowe 12 miesięcy wydłużające gwarancję minimalną (tj. wynosi ona - 60 miesięcy – 0 pkt.), zaś maksymalny okres gwarancji ustala się na 120 miesięcy – 5 pkt.

Łączną ilość przyznanych punktów stanowi suma punktów ze wszystkich kryteriów.

Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów, będzie Ofertą najkorzystniejszą.

Termin wykonania zamówienia: 
wtorek, Maj 8, 2018
Powiat: 
M. Tarnobrzeg
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszej umowy oraz do udzielenia zamówień uzupełniających na warunkach określonych w regionalnym programie operacyjnym województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 281/5609/17, Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2017 r., stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.