Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych., ul. Bełska 22,38-700 Ustrzyki Dolne
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest:

 

„Dostawa i montaż wyposażenia IT dla szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu bieszczadzkiego”

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

 

CZĘŚĆ I Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i akcesoriami

CZĘŚĆ II Pomoce dydaktyczne

CZĘŚĆ III Wyposażenie do nauki programowania

CZĘŚĆ IV Cyfrowy system pomiarowy

 

2. Kody CPV:

 

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

31711000-3 Artykuły elektroniczne

 

3. Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi  w specyfikacji oraz wzorze umowy (załącznik nr 11 do SIWZ).

 

4. Dostawa powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie oraz ustawienie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, a także (jeżeli dotyczy) jego instalację i uruchomienie oraz w przypadku sprzętu elektronicznego również wstępne przeszkolenie.

 

5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom i posiadający niezbędne certyfikaty
i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które zostaną przekazane  Zamawiającemu przed podpisaniem protokołu odbioru. 

 

6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia kompletny posiadający wszelkie kable, materiały eksploatacyjne, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego użytkowania, gotowy do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów
i zakupów. 

 

7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania
w krajach UE.

 

8. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia instrukcje obsługi w języku polskim (jeśli dotyczy).

 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do każdego przedmiotu zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej (jeśli dotyczy).

 

10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny.

 

11. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenia nośników a także instrukcji instalacji i obsługi oraz certyfikatów potwierdzających prawo Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania w ramach niniejszego zamówienia (jeśli dotyczy).

 

12. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego (jeśli dotyczy).

 

13. Wykonawca wskaże okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt (jeśli dotyczy).

 

14. Wymagania dotyczące gwarancji: minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru.

 

15. W okresie gwarancji (w ramach zaoferowanych cen jednostkowych). Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia ewentualnych przeglądów okresowych (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez producenta sprzętu oraz wykonywania napraw w siedzibie Zamawiającego lub wymieniać na nowy, wolny od wad w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego/faksem/mailem.

 

16. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może składać ofertę na dowolną liczbę części

 

17. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 

18. Postępowanie jest prowadzone w ramach projektu  realizowanego przez Powiat Bieszczadzki pod nazwą: „Innowacje edukacyjne w Bieszczadach”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

 

19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

20. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

 

21. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

 

22. Przy realizacji dostaw powinny zostać uwzględnione godziny pracy poszczególnych szkół (poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00).

 

II. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

 

Kod CPV: 
30200000-1
30236000-2
31711000-3
Warunki udziału w postępowaniu : 

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

 

1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

 

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia –nie spełnia w oparciu o informacje przedstawione w dokumentach.

 

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

 

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Ocena spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje przedstawione w złożonych dokumentach.

 

3. Zdolność techniczna lub zawodowa

 

3.1. Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

 

- jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego lub multimedialnego lub interaktywnego o wartości minimum 200 000,00 zł brutto. 

 

3.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych i zawodowych, Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących, dokumentów:

 

- Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (załącznik nr 10 do SIWZ).

 

3.3. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia

 

3.4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

 

Termin składania ofert: 
piątek, Styczeń 11, 2019 - 12:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1.Oferty należy złożyć do dnia:

11.01.2019 r. do godz. 12:00

w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych,

ul. Bełska 22, pok. nr 8 w Ustrzykach Dolnych.
Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu:

11.01.2019 r. o godz. 12:30

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Beska 22,
38 – 700 Ustrzyki Dolne

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem. Kryteria przedstawione poniżej są kryteriami we wszystkich częściach zamówienia.  

 

Nazwa

Waga (znaczenie) %

Sposób liczenia wg wzoru

Cena

Wa=60,00

C min

C = ------------------  x  60 %

C bad

Gwarancja

Wb=40,00

- gwarancja od 24 do 36 miesięcy - 5 pkt

- gwarancja od 36 do 48 miesięcy – 20 pkt

- gwarancja więcej niż 48 miesięcy – 40 pkt

 

Gdzie:
 

C=

 

Cmin – najniższa cena

Cbad - cena badanej oferty

Ca - liczba punktów w kryterium "cena"

 

G=

 

- gwarancja od 24 do 36 miesięcy - 5 pkt

- gwarancja od 36 do 48 miesięcy – 20 pkt

- gwarancja więcej niż 48 miesięcy – 40 pkt

 

2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższych kryteriów,
 

3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalna liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaka może otrzymać oferta to 100 pkt.,
 

4. Za ofertę najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawa pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.

6. Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
 

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy pzp.

 

Termin wykonania zamówienia: 
czwartek, luty 28, 2019
Powiat: 
bieszczadzki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

2.1 Konieczność zmiany terminu umownego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności:

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u stron umowy,

b) przedłużenia terminu realizacji inwestycji,

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,

d) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;

e) zmian przepisów prawa lub norm prawnych,

f) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym,

2. 2. Rezygnacja z wykonania części usługi – ograniczenie zakresu usługi wynikające

z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia  umownego o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje;

2.3. Zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia),

2.4. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia),

3. Zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca powinien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

 

Numer projektu: 
RPPK.09.02.00-18-0097/17-002-01