Rodzaj zamówienia: 
Dostawy
Zamawiający: 
Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych., ul. Bełska 22,38-700 Ustrzyki Dolne
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem   zamówienia   jest: „Dostawa i montaż sprzętu na wyposażenie 5 pracowni w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK w ramach projektu pod nazwą: „Przebudowa infrastruktury edukacyjno – sportowej zaplecza dydaktycznego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych”. Na dostawę składają się sprzęt na potrzeby wyposażenia pracowni: matematycznej, przyrodniczej (biologia, geografia), chemicznej, informatycznej, oraz językowej, zmodernizowanych w ramach wyżej wymienionego projektu w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do SIWZ.

2. Zamówienie składa się z następujących części:

1) części I: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimediów dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;

2) części II: Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego pracowni Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;

3) części  III:  Dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej dla Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych;

3. Wykonanie   przedmiotu   zamówienia   nastąpi   zgodnie   z   postanowieniami   zawartymi  w specyfikacji oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1  do SIWZ.

4. Dostawa powinna obejmować: transport, ubezpieczenie na czas transportu, rozładunek, wniesienie   oraz   ustawienie   przedmiotu   zamówienia   w   pomieszczeniu   wskazanym   przez Zamawiającego, a także (jeżeli dotyczy) jego instalację i uruchomienie oraz
w przypadku sprzętu elektronicznego również wstępne przeszkolenie.

5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym   normom   i   posiadający   niezbędne   certyfikaty   i   atesty   zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które   zostaną   przekazane  Zamawiającemu   przed podpisaniem protokołu odbioru.

6. Wykonawca   dostarczy   przedmiot   zamówienia   kompletny   posiadający   wszelkie   kable, materiały eksploatacyjne, podzespoły itp., niezbędne do jego prawidłowego  użytkowania, gotowy do  uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów
 i zakupów.

7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu i stosowania
w krajach UE.

8. Wykonawca   będzie   zobowiązany   dostarczyć   wraz   z   przedmiotem   zamówienia  instrukcje obsługi w języku polskim (jeśli dotyczy).

9. Wykonawca   będzie   zobowiązany   do   dołączenia   do   każdego   przedmiotu   zamówienia objętego gwarancją karty gwarancyjnej (jeżeli dotyczy).

10. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny.

11. Do wszystkich ujętych w zamówieniu systemów operacyjnych i programów wymagane jest dołączenia   nośników   a   także   instrukcji   instalacji   i   obsługi   oraz   certyfikatów potwierdzających   prawo   Zamawiającego   do   korzystania   z   Oprogramowania 
w   ramach niniejszego  zamówienia (jeżeli dotyczy).

12. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do aktualizacji sterowników za pośrednictwem serwisu internetowego (jeżeli dotyczy).

13. Wykonawca wskaże w ofercie: producenta i model oferowanego sprzętu oraz okres gwarancji udzielonej na zaoferowany sprzęt (jeżeli dotyczy).

14. Wykonawca, który  powołuje się na  rozwiązania równoważne względem  opisanych przez Zamawiającego,   jest   zobowiązany   wykazać,   że   oferowany   przez   niego   sprzęt spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

15. Wymagania   dotyczące   gwarancji:   minimalny   wymagany   przez Zamawiającego   okres   gwarancji   liczony   jest   od   dnia   podpisania   protokołu   odbioru,

16. W   okresie   gwarancji   (w   ramach   zaoferowanych   cen   jednostkowych)   Wykonawca zobowiązany   będzie   do   zapewnienia   ewentualnych   przeglądów   okresowych   (termin przeglądu musi zostać każdorazowo uzgodniony z zamawiającym), jeżeli są one wymagane przez   producenta   sprzętu   oraz   wykonywania   napraw   w   siedzibie   Zamawiającego   lub wymieniać na nowy, wolny od wad – w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia telefonicznego/faksem/mailem.

17. Zamawiający   wskazuje,   że   na   podst.   art.   36a   ustawy,   Wykonawca   może   powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

18. W   takim   przypadku,   na   podst.   art.   36b   ustawy   Zamawiający   żąda   wskazania   przez Wykonawcę   w   ofercie   części   zamówienia,   których   wykonanie   zamierza   powierzyć podwykonawcom  i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

1) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać   Zamawiającemu,   że   proponowany   inny   podwykonawca   lub   Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

3) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

4) Przepisy ppkt. 3 i 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z  odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

Kod CPV: 
39162100-6
39162110-9
39162200-7
30213100-5
32322000-6
48000000-8
39160000-1
Warunki udziału w postępowaniu : 

1. O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz spełniają warunki, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej.

2. W   zakresie   warunku   posiadania   kompetencji   lub   uprawnień   do   prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.

3. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.

4. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.

Dodatkowo Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających:

a) wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), z należytą starannością co najmniej   jednej   dostawy   o   porównywalnym   zakresie   (m.in.   sprzętu komputerowego) o  wartości  minimum   20  000,00  zł   brutto  w   ramach  jednego kontraktu (umowy).

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz  w  odniesieniu do przedmiotowego  zamówienia, polegać  na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej  innych  podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

10. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy.

11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wstępne oświadczenie Wykonawcy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Wstępne oświadczenie Wykonawcy potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw  wykluczenia  w  zakresie,  w którym każdy  z Wykonawców  wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

12. W przypadku, gdy Wykonawcy  wspólnie ubiegają się o udzielenie  zamówienia,  żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 1, natomiast przy weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3-4 pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich Wykonawców  występujących  wspólnie  oraz  innych  podmiotów,  
o których  mowa w pkt. 5, natomiast przy weryfikacji spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 2 pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

13. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego, podmiot ten nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy.

14. Zamawiający przewiduje, zastosowanie art. 24 aa – tzw. procedury odwróconej.

15. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia ofert (art. 89 ust. 1 ustawy) oraz kryteriów oceny ofert opisanych
w specyfikacji, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dokona oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. kompletu ważnych oświadczeń.

16. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 15, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  czy  spełnia warunki  udziału  w postępowaniu.

Termin składania ofert: 
poniedziałek, Styczeń 22, 2018 - 10:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1. Termin i miejsce składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 22, Sekretariat pok. nr 8

2) Termin składania ofert upływa w  dniu 22. 01. 2018 r. o godz. 10:00,

 

Otwarcie ofert

1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego –sala konferencyjna

2) Otwarcie ofert jest jawne, zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców którzy zechcą przybyć  w dniu  22. 01. 2018 r. o godzinie 10:30.

3) Bezpośrednio  przed  otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda imiona i nazwiska, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia.

Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

1. W części zamówienia I-III ocenie podlegają nieodrzucone oferty według kryterium:

A. CENA

Cena – 60 %

Punkty przyznane  za podane kryteria będą liczone następująco:

A. CENA

 C = (Cmin / Cb) x 60;

sposób oceny: minimalizacja

C - łączna ilość punktów przyznana ofercie, przez komisję przetargową za kryterium "Cena

oferty",

Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert,

Cb – cena badanej oferty

60 – współczynnik stały

maksymalna liczba punktów do uzyskania  w tym kryterium wynosi 60.

B. SKRÓCENIE TERMINU DOSTAWY

 

Skrócenie terminu dostawy – 40 %

Skrócenie terminu dostawy;  sposób oceny: minimalizacja

Ocena każdej oferty zostanie dokonana po analizie załącznika nr 3 do specyfikacji. Wykonawca otrzyma punkty za skrócenie terminu dostawy określonego w rozdziale IV pkt. 1 specyfikacji), w taki sposób, iż zrealizuje zamówienie w ciągu: 

 

DEKLAROWANY TERMIN DOSTAWY ILOŚĆ PRZYZNANYCH PUNKTÓW

 

do 28 lutego 2018 r. – 0 pkt

do dnia 21 lutego 2018 r. – 20 pkt

do dnia 14 lutego 2018 r. – 40 pkt

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania  w tym kryterium wynosi 40.

Jeżeli Wykonawca nie określi skrócenia terminu dostawy, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie deklaruje skrócenia.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  z dokładności do dwóch miejsc po przecinku.

Suma punktów uzyskanych w każdym kryterium stanowić będzie końcowa ocenę danej oferty. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryteriów określonych powyżej.

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

Termin wykonania zamówienia: 
środa, luty 28, 2018
Powiat: 
bieszczadzki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 

1. Zmiany   Umowy   wymagają   dla   swej   ważności   formy   pisemnej   pod   
rygorem   nieważności w postaci aneksu.
 
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty
na  podstawie,  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  wyjątków
prawnie przewidzianych.
 
3. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i
zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.

4.  Dopuszcza  się  możliwość  zmian  umowy  w  następującym  zakresie  i  na
określonych poniżej warunkach:   
1)    Wystąpienie  zmian  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa    w  
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.    
2)    Wyniknięcie  rozbieżności  lub  niejasności  w  rozumieniu  pojęć  użytych  w
umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie  rozbieżności  lub  niejasności  i  doprecyzowanie  Umowy  w  celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów,    
3)    Wystąpienie    konieczności    zmiany    osób    wskazanych    w    ofercie,    przy  
pomocy    których  Wykonawca  realizuje  przedmiot  Umowy  (śmierć,  choroba,
ustanie  stosunku  pracy  lub  inne  zdarzenia  losowe  lub  inne  przyczyny
niezależne  od  Wykonawcy).  Przedmiotowa  zmiana  jest    możliwa    pod  
warunkiem  zaproponowania  innych  osób,  spełniających  na  dzień składania
ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ.    
4)    Zmiany  albo  rezygnacji  z  podwykonawcy,  na  którego  zasoby  wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest  
obowiązany  wykazać  zamawiającemu,  że proponowany inny podwykonawca
lub  wykonawca  samodzielnie  spełnia  je  w  stopniu  nie  mniejszym    niż  
podwykonawca,  na  którego  zasoby  wykonawca  powoływał  się  w  trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.    
5)  Zmiany Podwykonawcy pod warunkiem spełnienia warunków określonych
w Umowie.    
6)    Wystąpienie    konieczności    zmiany    osób,    przy    pomocy    których  
Zamawiający  realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku
pracy  lub  inne  zdarzenia  losowe  lub  inne  przyczyny  niezależne  od
Zamawiającego).   
7)    Wystąpienie  konieczności  zmian  osób  Wykonawcy,  w  przypadku  gdy
Zamawiający uzna, że  osoby  te  nie  wykonują  należycie  swoich  obowiązków.  
Wykonawca  obowiązany  jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające
na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.    
8)  Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 2 ust. 3 Umowy.   
9)    Wystąpienie  konieczności  wprowadzenia      zmian    spowodowanych  
następującymi okolicznościami:

a.  siła  wyższa  (np.  klęski  żywiołowe,  wojny,  rewolucje,  embarga  
przewozowe, katastrofy,  strajki generalne  lub  lokalne)  uniemożliwiająca  
wykonanie  przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją projektową  oraz
mająca wpływ na terminowość wykonania przedmiotu Umowy,   
 
b.  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających
bezpośredni wpływ  na  terminowość  realizacji  przedmiotu  Umowy.  
Zmiana  terminu  wykonania przedmiotu  Umowy  przez  Zamawiającego  
skutkuje  jego  przedłużeniem  o  okres przestojów i opóźnień.

Numer projektu: 
RPPK. 06.04.03 – 18 – 0078/16 – 00