Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Numer projektu: 
RPPK.03.02.00-18-0007/18-00
Zamawiający: 
Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok
Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Sanoku, ul. Błonie 5

I. Roboty termomodernizacyjne (docieplenie ścian, stropów)

II. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

III. Modernizacja systemu grzewczego

IV. Branża sanitarna i klimatyzacji

V. Instalacja elektryczna i fotowoltaiczna

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa szczegółowo dołączony do ogłoszenia projekt umowy- Załącznik nr 5

3. Szczegółowa dokumentacja (dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) dotycząca inwestycji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia

4. Wspólny słownik Zamówień (CPV):71.52.00.00-9 Usługi nadzoru budowlanego

5. Termin wykonania zamówienia do dnia: 31.12.2019 r.

6. Wartość inwestycji ok.:  1 300 000,00 zł netto

7. Zadanie związane jest z realizacją projektu nr RPPK.03.02.00-18-0007/18-00 złożonego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „Czysta energia”

8. Kwalifikacje /wymogi stawiane wykonawcy:

Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni Wykonawcy którzy:

I. Posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, sprawowania funkcji inspektora nadzoru w specjalności:

a) konstrukcyjno-budowlanej

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń :

- cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- elektrycznych i elektroenergetycznych

II. Posiadają aktualny dokument potwierdzający przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów udziału w postępowaniu przedłoży oświadczenie – wg wzoru zał.nr 2, oraz wykaz osób odpowiedzialnych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zał. nr 4.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów udziału w postępowaniu może polegać na zdolnościach innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania).

9. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:

a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferenci przekazują pisemnie, faksem oraz pocztą elektroniczną.

W/w dokumenty przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

b) Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami: Ignacy Lorenc tel.13 46 833, Danuta Maślany tel.: 13 46 52 835

c) Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: inwestycje@um.sanok.pl

d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem składania ofert.

Termin składania ofert: 
wtorek, Grudzień 11, 2018 - 09:30
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 

1.Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 11.12.2018 r. do godziny 9.30 w Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1 – Urzędu Miasta w Sanoku.

2. Informacja na temat formy składania ofert:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

Oferta na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zadania: „Modernizacja energetyczna budynku Przychodni Rejonowej nr 1 w Sanoku   Nie otwierać do dnia 11.12.2018 r do godz.10.00”

3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.12.2018 r o godz. 10.00 w pokoju nr 5.

Termin wykonania zamówienia: 
wtorek, Grudzień 31, 2019
Powiat: 
sanocki
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 
  1. Kryteria wyboru oferty: cena 100%
  2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny ofert: Wykonawca który złożył ofertę najkorzystniejszą cenowo otrzyma 100 pkt. pozostałym Wykonawcom zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

Liczba punktów = (Cmin/Cof)*100*waga

gdzie :

Cmin  – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cof   - cena oferty badanej nieodrzuconej,

Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które to Zamawiający, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić. 

Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.