Rodzaj zamówienia: 
Usługi
Zamawiający: 
Gmina Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 138-700 Ustrzyki Dolne
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć specjalistycznych
z dziećmi w placówkach oświatowych Gminy Ustrzyki Dolne, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych, Szkoła Podstawowa w Wojtkowej, Szkoła Podstawowa w Ropience  w ramach projektu pn. „Omnibus-kompleksowy program rozwoju szkoły”

 1. Świadczone usługi obejmowały będą cykl zajęć dla dzieci w wieku od 6do 18 lat.
 2. Wykonawca zobowiązany będzie do wskazania w ofercie stawki za godzinę zegarową prowadzenia zajęć.
 3. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na sześć części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

   

 4. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części zamówienia:

   

Część  1 – Organizowanie i prowadzenie zajęć szachowych  

Część 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu gier logicznych

Część 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć – Interdyscyplinarne projekty edukacyjne  

Część 4 – Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu metody eksperymentu

Część 5 -  Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu algorytmiki  z użyciem Stratch/równoważnym narzędziem

 

Część Nr 1

Organizowanie i prowadzenie zajęć szachowych  dla 20 osobowej grupy.

Do zadań prowadzącego należeć będzie: szkolenie merytoryczne polegające na zaprezentowaniu uczestnikom kursu  zasad gry w szachy oraz elementów kombinacji szachowych, strategii i taktyki, przeprowadzenie analizy partii szachowych.

Ilość godzin: 40 godzin; 1 h = 60 min.

Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Część Nr 2

Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu gier logicznych dla 20 osobowej grupy.

 

Do zadań prowadzącego należeć będzie: wprowadzenie gier logicznych do nauczania, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem gier logicznych, omówienie podstaw taktyki  i strategii gier,  nauka kreatywnego, logicznego myślenia bazującego na rozwiązywaniu zagadnień poruszonych w grach logicznych.

Ilość godzin: 40 godzin; 1 h = 60 min.

Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Część Nr 3

Organizowanie i prowadzenie zajęć Interdyscyplinarne projekty edukacyjne dla 10 osobowej grupy.

 

Do zadań prowadzącego należeć będzie:  organizowanie zajęć dla uczniów obejmujących problematykę wykraczającą poza zakres jednego przedmiotu tj. próba rozwiązania lub analiza problemu  o charakterze naukowym, technicznym, ekonomicznym wymagającego od uczestnika podejścia  kreatywnego i zespołowego. Tematyka interdyscyplinarnych projektów będzie wykraczać poza treści nauczania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego jako projekt interdyscyplinarny, łączący wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin.

Organizacja zajęć interdyscyplinarnych obejmuje zakup niezbędnych pomocy naukowych dla uczestników projektu.

 

Ilość godzin: 15 godzin; 1 h = 60 min.

 

Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Część Nr 4

Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu metody eksperymentu dla 20 osobowej grupy.

 

Do zadań prowadzącego należeć będzie:  prowadzenie zajęć edukacyjnych pobudzających  zainteresowanie uczniów poznawaniem zjawisk przyrodniczych,  kształtowanie umiejętności prowadzenia samodzielnych obserwacji, doświadczeń i eksperymentów, aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy i działania,  wdrażanie do prowadzenia logicznych rozumowań przyczynowo-skutkowych, kształtowanie umiejętności prezentowania wyników swojej pracy, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole

 

Ilość godzin: 20 godzin; 1 h = 60 min

 

Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Część Nr 5

Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu algorytmiki  z użyciem Stratch lub równoważnym narzędziem dla 10 osobowej grupy.

Do zadań prowadzącego należeć będzie:  przeprowadzenie zajęć edukacyjnych  w zakresie nauki algorytmiki z użyciem programu STRATCH polegającego na omówieniu podstawowych algorytmów  i sposobu ich czytelnego zapisu 
w wybranym język a także  kształcenie dobrych nawyków  w programowaniu.

 

Ilość godzin: 40 godzin; 1 h = 60 min

 

Kod CPV: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

 

 

Wszystkie wymienione powyżej części zamówienia  będą realizowane w następujących placówkach w odpowiednim podziale :

I. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W USTRZYKACH DOLNYCH

 

Część  1 – Organizowanie i prowadzenie zajęć szachowych  - dwie grupy

Część 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu gier logicznych - dwie grupy

Część 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć – Interdyscyplinarne projekty edukacyjne  - cztery grupy

Część 4 – Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu metody eksperymentu - dwie grupy

Część 5 -  Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu algorytmiki  z użyciem Stratch/równoważnym narzędziem - jedna  grupa

 

II. SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJTKOWEJ

 

Część  1 – Organizowanie i prowadzenie zajęć szachowych -   dwie grupy

Część 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu gier logicznych – jedna grupa

Część 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć – Interdyscyplinarne projekty edukacyjne  - trzy grupy

Część 4 – Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu metody eksperymentu -- dwie grupy

Część 5 -  Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu algorytmiki  z użyciem Stratch/równoważnym narzędziem - jedna  grupa

 

III. SZKOŁA PODSTAWOWA W ROPIENCE

 

Część  1 – Organizowanie i prowadzenie zajęć szachowych - jedna grupa

Część 2 – Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu gier logicznych – dwie grupy 

Część 3 – Organizowanie i prowadzenie zajęć – Interdyscyplinarne projekty edukacyjne  - trzy grupy

Część 4 – Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu metody eksperymentu – jedna  grupa

Część 5 -  Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu algorytmiki  z użyciem Stratch/równoważnym narzędziem - jedna  grupa

 

 1. Oszacowana maksymalna ilość godzin zajęć edukacyjnych dla każdego z poszczególnych zadań została określona powyżej. Zajęcia edukacyjne, w ramach realizacji danego zadania, będą odbywać się w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r.
 2. Zajęcia odbywać się będą w grupach o liczebności wskazanych w poszczególnych częściach, od poniedziałku do piątku w salach dydaktycznych przystosowanych do prowadzenia zajęć udostępnionych przez dyrektora danej placówki szkolnej. Za 1 godzinę przyjmuje się godzinę zegarową trwającą 60 minut.

   

6. Informacje dodatkowe:

 1. Osoba realizująca przedmiot zamówienia nie może być zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej
  w realizacji RPO na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów, ani podwójne finansowanie.
 2. Zamawiający wymaga aby wszystkie zajęcia odbywały się w budynku szkoły z której pochodzą uczniowie
  w godzinach pracy szkoły po wcześniejszej akceptacji Dyrektora tej placówki.
 3. Osoba realizująca przedmiot zamówienia nie może być pracownikiem zatrudnionym przez Urząd Miejskiw Ustrzykach Dolnych na podstawie stosunku pracy. Za pracownika beneficjenta (Gmina Ustrzyki Dolne) należy uznać każdą osobę, która jest u niego zatrudnioną na podstawie stosunku pracy, przy czym dotyczy to zarówno osób stanowiących personel projektu, jak i osób niezaangażowanych do realizacji projektu lub projektów.
 4. Łączne zaangażowanie zawodowe prowadzącego zajęcia w realizację wszystkich projektów strukturalnych
  i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych beneficjenta
  i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie.
 5. Wymogi określone w ppkt a), b), c), d) wynikają z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Koszty dojazdów do placówek i wykonania usług w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca w ramach określonego w ofercie wynagrodzenia stanowiącego maksymalne zobowiązanie Zamawiającego.

Kod CPV: 
80000000-4
Warunki udziału w postępowaniu : 
 1. O udzielenie zamówienia mogąubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1. nie podlegają  wykluczeniu;
  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej

 

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia poniższe warunki,  w zakresie poszczególnych zadań:

 

Zadanie 1 - osoba posiadająca min. wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym   z ukończonym kursem Instruktora szachowego.

Zadanie 4 -  osoba posiadająca min. wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Zakres tematyczny zajęć przewiduje premiowanie nauczycieli nauk przyrodniczych  do który zalicza się
w szczególności: przyrodę (w szkołach podstawowych) biologię, chemię, geografię, fizykę (w gimnazjach). 

Zadanie 2 ,3,5,- osoba posiadająca wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu w/w zajęć  min. 1 rok.

Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku przedstawi dowody w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. dokumenty potwierdzające posiadanie wykazanego doświadczenia, kwalifikacji .

 

 

 1. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VII. ust. 1. pkt. 2) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
 3. < >cy jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. VII. ust. 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:< > który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że  realizując  zamówienie,   będzie   dysponował niezbędnymi zasobami tych  podmiotów,  w szczególności  przedstawiając  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (składany wraz  z ofertą).< >amawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w pkt VII SIWZ.
  W odniesieniu do warunków dotyczących wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

 1. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałąwskutek nieudostępnienia tych zasobów.
 2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
  o którym mowa w rozdz. VIIust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

  1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

     2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdz. VII ust. 4.

   

  VII a  PODSTAWY WYKLUCZENIA

 3. z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili zamawiającemu szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 25 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
 4. wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał umowę, którym wypowiedział umowę
  w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,, pod warunkiem, iż rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 25 % wartości umowy;
 5. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
 6. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

  5)nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu

   

Termin składania ofert: 
piątek, Styczeń 19, 2018 - 11:00
Miejsce składania oraz otwarcia ofert: 
 1.  należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kopernika 1 – sekretariat do dnia 19.01.2018 r., do godziny 11:00 i zaadresować zgodniez opisem przedstawionym w rozdziale XIII SIWZ. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kopernika 1 sala nr 13 parter w dniu 19.01.2018 r. godz. 11:15
Kryteria oceny ofert, ich znaczenie (waga) oraz opis sposobu przyznawania punktacji: 

Za ofertę najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta  zawierająca  najkorzystniejszy  bilans punktów w  kryteriach

1. Cena ofertowa brutto – C;

2.  Opracowany program  dydaktyczny  dla poszczególnych  części zamówienia -D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

 

Kryterium

Waga [%]

Liczba punktów

Sposób  oceny wg wzoru

 

Cena ofertowa brutto

 

90%

 

90

Cena najtańszej  oferty

C= ----------------------------------------- x 90pkt

Cena badanej oferty

Opracowany program dydaktyczny dla poszczególnych  części zamówienia

10%

10

Kryterium Opracowany program dydaktyczny  dla poszczególnych  części
zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie złożonego przez Wykonawcę Załącznika nr 7 Program dydaktyczny

Zamawiający dokona oceny przedmiotowego kryterium na podstawie Programu Dydaktycznego  złożonego  jako załącznik do formularza oferty.

 

Termin wykonania zamówienia: 
sobota, Czerwiec 30, 2018
Powiat: 
bieszczadzki
Informacja na temat zakresu wykluczenia : 

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunki zmiany umowy: 
 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:
 2. Zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
 3. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 4. Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT, co skutkować będzie zmianą wynagrodzenia brutto przy niezmienionym wynagrodzeniu netto,
 5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie wynikają z koniecznościich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. b) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 lit b, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt b.
 7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie płatności wynikających z faktur/rachunków wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
 8. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosków o których mowa w ust. 2-4, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.
 9. Obowiązek wykazania wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.
 10. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Numer projektu: 
RPPK.09.02.00-18-0058/16